Fundats (på dansk)

På ethvert givent tidspunkt findes den seneste gældende version af fundatsen for Gekko-projektet på Gekko-projektets hjemmeside. I dette bilag gengives fundatsen som den så ud medio 2009 i den danske udgave.

Gekko er open source-software til tidsserie-beregninger og løsning af økonometriske modeller. Open source vil sige underlagt softwarelicensen GNU General Public License (GNU GPL), svarende til at kildekoden placeres i public domain og er gratis at downloade, bruge og arbejde videre på (så længe kildekoden bibeholdes som open source). Gekkos udvikling varetages af en styregruppe (evt. suppleret med en følgegruppe), bestående af en eller flere redaktører samt dem, som er interesserede i at bidrage substantielt til udviklingen af Gekko, enten finansielt, med softewareudvikling eller med f.eks. dokumentation eller aftestning. Gruppen omkring Gekko bør have en vis størrelse for at sikre tempo i udviklingen. Det står enhver frit for at komme med ændringsforslag til kildekoden, med henblik på f.eks. at implementere nye faciliteter. For at sikre kvaliteten af Gekko er der derfor behov for en redaktør for Gekko-projektet, som tager stilling til indkomne forslag, implementerer disse i Gekko (eller afviser/modererer dem), eller selv foranstalter udvikling af ny kildekode.

Der er  to måder, som ny kode til Gekko kan tilvejebringes på. Den kan tilsendes uopfordret og færdigudviklet til redaktøren fra en ekstern bidragyder, med henblik på at blive vurderet, aftestet og lagt ind. Dette kan være fra hvem som helst, privatpersoner såvel som professionelle, som har lært projektet at kende via f.eks. Gekkos hjemmeside og ønsker at bidrage (uden betaling). Alternativt kan udviklingsopgaver løses ved at redaktøren, Gekkos styregruppe eller andre Gekko-brugere bestiller en given facilitet hos et software-firma, som udvikler koden (mod betaling). I sidstnævnte tilfælde skal koden stadig godkendes af redaktøren før indlæggelse, men typisk vil et sådant bidrag være aftalt og godkendt på forhånd. Den resulterende kode skal – ligesom al kode til Gekko – være open source.

Ved uenighed om Gekko-projektets videre udvikling står det enhver frit for at tage kildekoden og ændre den i en alterativ retning (et såkaldt “branch”/knopskydning), så længe den nye kildekode stadig bibeholdes i public domain som open source. I den forstand er der ingen, der har en monopolstilling vedr. Gekko og dens kildekode, men redaktørens rolle er bl.a. at tage mest  muligt hensyn til interessenternes forskellige behov og interesser og derved skabe grobund for, at alle brugerne er tilfredse og føler sig tilgodeset og projektet derfor kun går i én retning. Det sidste er vigtigt mht. at der er ressourcer nok til, at Gekko udvikler sig i tilstrækkeligt tempo.

Styregruppen beslutter på (mindst) et årligt møde hvilke udviklingsopgaver, der skal prioriteres, og hvordan arbejdet i givet fald skal koordineres.  Det står styregruppen frit for at organisere sig som den vil, herunder f.eks. nedsætte bruger- eller følgegrupper o.lign. efter behov, eller udnævne én eller flere redaktører for en given periode. Ved indtrædelse i Gekkos styregruppe forudsættes det, at nærværende fundats accepteres. Styregruppen er ejer af nærværende fundats, som kun styregruppen har beføjelser til at ændre, og den seneste gældende udgave af fundatsen skal altid være tilgængelig på Gekkos hjemmeside.

Afgørelser i styregruppen finder sted ved simpel afstemning. I tilfælde af stemmelighed træffer redaktøren afgørelse i det pågældende spørgsmål.